หมวดเครื่องดื่ม CODE B

ตัวอย่างงาน Code B-1
ตัวอย่างงาน Code B-2
ตัวอย่างงาน Code B-3
ตัวอย่างงาน Code B-4